સુવાક્ય : દાદા ભગવાન

વીતરાગનો માર્ગ કોઈને ‘ઓબ્સ્ટ્રક્ટ’ (અંતરાય) કરવાનો નથી, ‘એન્કરેજ’ (પ્રોત્સાહિત) કરવાનો છે. જ્યાં ‘ઓબ્સ્ટ્રક્ટ’ કરવાનું થાય ત્યાં ઉદાસીન રહો. - દાદા...

Read more
Page 3 of 3 1 2 3

Stay Connected

Trending

Recent News