જોક્સ

બહાદુરી શું છે - સવાર થી રાત સુધી દોસ્તો સાથે પાર્ટી કરી ને ઘરે જાઓ અને મમી સાવરણી લઇ ને...

Read more

જોક્સ

આજ ની છોકરીઓ ને એકજ પ્રોબ્લેમ,ધોતી વાળા ગમતા નથી,જિન્સ વાળા સારા હોતા નથી,NRI મળતા નથી,અને “મારા” જેવા સીધા છોકરાઓ પ્રેમ...

Read more
Page 2 of 2 1 2

Stay Connected

Trending

Recent News